Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2017

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXVII/231/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2018-02-05 10:54:34
dokument Uchwała Nr XXVII/230/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2018-02-05 10:52:37
dokument Uchwała Nr XXVII/229/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice. 2018-02-05 10:51:12
dokument Uchwała Nr XXVII/228/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubomin 2018-02-05 10:49:24
dokument Uchwała Nr XXVII/227/18 w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice 2018-02-05 10:47:27
dokument Uchwała Nr XXVII/226/18 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 2018-02-05 10:33:22
dokument Uchwała Nr XXVII/225/18 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stare Bogaczowice i nadania jej statutu 2018-02-05 10:31:49
dokument Uchwała Nr XXVII/224/18 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok. 2018-02-05 10:12:38
dokument Uchwała Nr XXVI/223/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2018-01-04 13:09:46
dokument Uchwała Nr XXVI/222/17 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej komisji na 2018 rok. 2018-01-04 13:08:12
dokument Uchwała Nr XXVI/221/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/171/17 z dnia 3 marca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2018-01-04 13:06:57
dokument Uchwała Na XXVI/220/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 2018-01-04 13:05:19
dokument Uchwała Nr XXVI/219/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr IX/58/07 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 listopada 2007 r. w obrębie wsi Struga, gm. Stare Bogaczowice 2018-01-04 13:03:49
dokument Uchwała Nr XXVI/218/17 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stare Bogaczowice instrumentem płatniczym. 2018-01-04 13:00:12
dokument Uchwała Nr XXVI/217/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 2018-01-04 12:56:33
dokument Uchwała Nr XXVI/216/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2018-01-04 12:53:51
dokument Uchwała Nr XXVI/215/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice. 2018-01-04 12:51:18
dokument Uchwała Nr XXVI/214/17 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok. 2018-01-04 12:48:41
dokument Uchwała Nr XXV/213/17 w sprawie zmiany statutu Gminy Stare Bogaczowice 2017-12-01 10:30:31
dokument Uchwała Nr XXV/212/17 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach 2017-12-01 10:28:47
dokument Uchwała Nr XXV/211/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stare Bogaczowice w ośmioletnią szkołę podstawową 2017-12-01 10:20:15
dokument Uchwała Nr XXV/210/17 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gm. Stare Bogaczowice 2017-12-01 10:19:04
dokument Uchwała Nr XXV/209/17 w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Stare Bogaczowice z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji ?Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.? 2017-12-01 10:17:47
dokument Uchwała Nr XXV/208/17 Uchwała w sprawie przyjęcia "Koncepcji integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług w dwóch obiektach na terenie Gminy Stare Bogaczowice w miejscowościach Chwaliszów i Struga" 2017-12-01 10:13:49
dokument Uchwała Nr XXV/207/17 Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stare Bogaczowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 2017-12-01 10:11:48
dokument Uchwała Nr XXV/206/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice 2017-12-01 10:10:03
dokument Uchwała Nr XXV/205/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubomin 2017-12-01 10:07:04
dokument Uchwała Nr XXV/204/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice i Chwaliszów 2017-12-01 10:05:29
dokument Uchwała Nr XXV/203/17 w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2018. 2017-12-01 10:03:15
dokument Uchwała Nr XXV/202/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Bogaczowice. 2017-12-01 09:54:15
dokument Uchwała Nr XXV/201/17 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok. 2017-12-01 09:51:56
dokument Uchwała Nr XXIV/200/17 w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego S?ląska ?SUDETY 2030? 2017-10-18 13:27:06
dokument Uchwała Nr XXIV/199/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2017-10-18 13:25:40
dokument Uchwała Nr XXIV/198/17 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok. 2017-10-18 13:02:06
dokument Uchwała Nr XXIV/197/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. 2017-09-22 09:01:24
dokument Uchwała Nr XXIV/196/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Chwaliszów, gm. Stare Bogaczowice 2017-09-22 09:00:04
dokument Uchwała Nr XXIV/195/17 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Strudze przy ul. Szkolnej 2 będącą własnością Gminy Stare Bogaczowice 2017-09-22 08:58:36
dokument Uchwała Nr XXIV/194/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach Stare Bogaczowice i Chwaliszów 2017-09-22 08:57:30
dokument Uchwała Nr XXIV/193/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy 2017-09-22 08:56:07
dokument Uchwała Nr XXIV/192/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-09-22 08:55:14
dokument Uchwała Nr XXIV/191/17 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok. 2017-09-22 08:53:12
dokument Uchwała Nr XXIII/190/17 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Lubomin. 2017-07-04 09:01:11
dokument Uchwała Nr XXIII/189/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2017-07-03 11:01:16
dokument Uchwała Nr XXIII/188/17 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2017. 2017-07-03 10:54:35
dokument Uchwała Nr XXII/187/17 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stare Bogaczowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. 2017-05-26 11:07:02
dokument Uchwała Nr XXII/186/17 w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony. 2017-05-26 11:05:43
dokument Uchwała Nr XXII/185/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gostków. 2017-05-26 11:04:03
dokument Uchwała Nr XXII/184/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy Tarnopolska w sołectwie Stare Bogaczowice i Chwaliszów 2017-05-26 11:02:43
dokument Uchwała Nr XXII/183/17 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym dwóch lokali użytkowych,położonych w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 132. 2017-05-26 10:56:51
dokument Uchwała Nr XXII/182/17 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016 Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice. 2017-05-26 10:22:43
dokument Uchwała Nr XXII/181/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2016. 2017-05-26 10:20:40
dokument Uchwała Nr XXII/180/17 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2017 2017-05-26 10:18:24
dokument Uchwała Nr XXI/179/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2017-04-05 13:11:25
dokument Uchwała Nr XXI/178/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2017-04-05 13:10:23
dokument Uchwała Nr XXI/177/17 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 2017-04-05 13:09:10
dokument Uchwała Nr XXI/176/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-04-05 13:07:46
dokument Uchwała Nr XXI/175/17 w sprawie zmiany statutu gminy 2017-04-05 13:06:18
dokument Uchwała Nr XXI/174/17 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2017-04-05 13:03:12
dokument Uchwała Nr XXI/173/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2017-04-05 12:51:43
dokument Uchwała Nr XXI/172/17 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2017 2017-04-05 12:45:29
dokument Uchwała Nr XX/171/17 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2017-03-10 08:52:54
dokument Uchwała Nr XX/170/17 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Wałbrzych 2017-03-10 08:51:45
dokument Uchwała Nr XX/169/17 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2017-03-10 08:50:15
dokument Uchwała Nr XX/168/17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2017-03-10 08:49:06
dokument Uchwała Nr XX/167/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiegoo 2017-03-10 08:45:03
dokument Uchwała Nr XX/166/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Gostków 2017-03-10 08:43:44
dokument Uchwała Nr XX/165/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-10 08:42:12
dokument Uchwała Nr XX/164/17 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Strudze 2017-03-10 08:38:33
dokument Uchwała Nr XX/163/17 w sprawie Statutu Gminy Stare Bogaczowice 2017-03-10 08:34:25
dokument Uchwała Nr XX/162/17 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018 2017-03-10 08:33:24
dokument Uchwała Nr XX/161/17 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2017 2017-03-10 08:32:22
dokument Uchwała Nr XIX/160/17 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej komisji na rok 2017 2017-02-02 09:00:33
dokument Uchwała Nr XIX/159/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2017-02-02 08:59:31
dokument Uchwała Nr XIX/158/17w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice? 2017-02-02 08:58:15
dokument Uchwała Nr XIX/157/17 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Strudze 2017-02-02 08:56:42