Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2016

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XVIII/156/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ?Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice? 2017-01-03 09:29:03
dokument Uchwała Nr XVIII/155/16 w sprawie zmiany nazwy oraz statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach 2017-01-03 09:28:11
dokument Uchwała Nr XVIII/154/16 w sprawie ustalania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania 2017-01-03 09:27:01
dokument Uchwała Nr XVIII/153/16 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2017 2017-01-03 09:24:47
dokument Uchwała Nr XVIII/152/16 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 2017-01-03 09:18:47
dokument Uchwała Nr XVIII/151/16 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2017-01-03 08:42:25
dokument Uchwała Nr XVIII/150/16 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2016 2017-01-03 08:40:25
dokument Uchwała Nr XVIII/149/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016 2017-01-03 08:38:19
dokument Uchwała Nr XVII/148/16 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2016-11-29 12:31:42
dokument Uchwała Nr XVII/147/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2016-11-29 12:30:22
dokument Uchwała Nr XVII/146/16 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Jabłów 2016-11-29 12:29:10
dokument Uchwała Nr XVII/145/16 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Chwaliszów 2016-11-29 12:28:04
dokument Uchwała Nr XVII/144/16 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Lubomin 2016-11-29 12:26:40
dokument Uchwała Nt XVII/143/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gm. Stare Bogaczowice 2016-11-29 12:22:53
dokument Uchwała Nr XVII/142/16 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Boguszów -Gorce 2016-11-29 12:16:13
dokument Uchwała Nr XVII/141/16 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w realizacji projektu konkursowego ?Szansa na lepsze jutro" - Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2016-11-29 12:13:04
dokument Uchwała Nr XVII/140/16 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego ?Szansa na lepsze jutro" - Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 2016-11-29 12:06:23
dokument Uchwała Nr XVII/139/16 w sprawie podziału gminy Stare Bogaczowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Bogaczowice. 2016-11-29 12:00:22
dokument Uchwała Nr XVII/138/16 w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2017. 2016-11-29 11:58:06
dokument Uchwała Nr XVII/137/16 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na rok 2016. 2016-11-29 11:50:25
dokument Uchwała Nr XVI/136/16 zmiany Uchwały Nr X/87/16 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2016-10-24 11:46:27
dokument Uchwała Nr XV/135/16 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach 2016-09-30 15:20:21
dokument Uchwała Nr XV/134/16 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stare Bogaczowice 2016-09-30 15:19:07
dokument Uchwała Nr XV/133/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stare Bogaczowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stare Bogaczowice oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich 2016-09-30 15:18:03
dokument Uchwała Nr XV/132/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Chwaliszów 2016-09-30 15:15:09
dokument Uchwała Nr XV/131/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Jabłów. 2016-09-30 15:13:44
dokument Uchwała Nr XV/130/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Lubomin 2016-09-30 15:12:13
dokument Uchwała Nr XV/129/16 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2016-09-30 15:11:08
dokument Uchwała Nr XV/128/16 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2016-09-30 15:09:46
dokument Uchwała Nr XV/127/16 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-09-30 15:08:06
dokument Uchwała Nr XV/126/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniego fragmentu obrębu Stare Bogaczowice 2016-09-30 15:06:47
dokument Uchwała Nr XV/125/16 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX 65 03 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów. 2016-09-30 15:04:44
dokument Uchwała Nr XV/124/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/79/12 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Bogaczowice. 2016-09-30 15:03:15
dokument Uchwała Nr XV/123/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2016-09-30 15:00:49
dokument Uchwała Nr XV/122/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czarny Bór na realizację wspólnego zadania ?Zagospodarowanie Turystyczne Wokół Trójgarbu?. 2016-09-30 14:59:33
dokument Uchwała Nr XV/121/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-09-30 14:57:43
dokument Uchwała Nr XV/120/16 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016. 2016-09-30 14:34:53
dokument Uchwała Nr XIII/119/16 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 2016-06-30 10:25:22
dokument Uchwała Nr XIII/118/16 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2016-06-30 10:24:37
dokument Uchwała Nr XIII/117/16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice oraz wysokości tej opłaty. 2016-06-30 10:17:01
dokument Uchwała Nr XIII/116/16 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wysokości z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Stare Bogaczowice, na których powstają odpady komunalne. 2016-06-30 10:16:09
dokument Uchwała Nr XIII/115/16 w sprawie przyjęcia w zarządzanie przez Gminę Stare Bogaczowice przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich. 2016-06-30 10:14:27
dokument Uchwała Nr XIII/114/16 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Bogaczowice. 2016-06-30 10:12:41
dokument Uchwała Nr XIII/113/16 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Gminy Stare Bogaczowice. 2016-06-30 10:11:21
dokument Uchwała Nr XIII/112/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. 2016-06-30 10:09:41
dokument Uchwała Nr XIII/111/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2016-06-30 10:06:21
dokument Uchwała Nr XIII/110/16 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2016. 2016-06-30 10:04:26
dokument Uchwała Nr XIII/109/16 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015 Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice. 2016-06-30 10:00:56
dokument Uchwała Nr XIII//108/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2015. 2016-06-30 09:47:49