Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2018

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXII/282/18 w sprawie zmiany statutu gminy 2018-10-24 10:50:42
dokument Uchwała Nr XXXII/281/18 w sprawie stawek podatków lokalnych na 2019 rok 2018-10-24 10:49:30
dokument Uchwała Nr XXXII/280/18 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok 2018-10-24 10:47:36
dokument Uchwała Nr XXXI/279/18 w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony Obywatel Gminy Stare Bogaczowice? . 2018-09-27 08:39:42
dokument Uchwała Nr XXXI/278/18 w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony Obywatel Gminy Stare Bogaczowice? . 2018-09-27 08:38:50
dokument Uchwała Nr XXXI/277/18 sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Stare Bogaczowice 2018-09-27 08:37:52
dokument Uchwała Nr XXXI/276/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2018-09-27 08:36:19
dokument Uchwała Nr XXXI/275/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2018-09-27 08:35:36
dokument Uchwała Nr XXXI/274/18 w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/259/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-09-27 08:34:12
dokument Uchwała Nr XXXI/273/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2018-09-27 08:32:47
dokument Uchwała Nr XXXI/272/18 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r. 2018-09-27 08:30:41
dokument Uchwała Nr XXXI/271/18 w sprawie zmiany uchwały XXX/257/18 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice 2018-09-27 08:28:39
dokument Uchwała Nr XXXI/270/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/256/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2018-2022. 2018-09-27 08:27:31
dokument Uchwała Nr XXXI/269/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2018-09-27 08:23:17
dokument Uchwała Nr XXXI/268/18 w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gm. Stare Bogaczowice. 2018-09-27 08:20:37
dokument Uchwała Nr XXXI/267/18 w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bgaczowice. 2018-09-27 08:10:39
dokument Uchwała Nr XXXI/266/18 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok 2018-09-27 08:07:56
dokument Uchwała Nr XXX/264/18 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stare Bogaczowice. 2018-06-26 15:46:11
dokument Uchwała Nr XXX/263/18 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Starych Bogaczowicach 2018-06-26 15:45:20
dokument Uchwała Nr XXX/262/18 w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/134/16 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stare Bogaczowice 2018-06-26 15:44:13
dokument Uchwała Nr XXX/261/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stare Bogaczowice w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych , liczby zezwoleń, na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na wybranych masowych imprezach na określonych terenach gminy Stare Bogaczowice . 2018-06-26 15:42:49
dokument Uchwała Nr XXX/260/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/247/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stare Bogaczowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza. 2018-06-26 15:39:48
dokument Uchwała Nr XXX/259/18 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-06-26 15:33:28
dokument Uchwała Nr XXX/258/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 2018-06-26 14:57:26
dokument Uchwała Nr XXX/257/18 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice 2018-06-26 14:35:43
dokument Uchwała Nr XXX/256/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2022 2018-06-26 14:34:24
dokument Uchwała Nr XXX/255/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gmina Stare Bogaczowice. 2018-06-26 14:32:09
dokument Uchwała Nr XXX/254/18 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz doradcy zawodowego, obowiązujących w szkole, dla której Gmina Stare Bogaczowice jest organem prowadzącym. 2018-06-26 14:31:00
dokument Uchwała Nr XXX/253/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2017. 2018-06-26 14:29:37
dokument Uchwała Nr XXX/252/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 2018-06-26 14:28:27
dokument Uchwała Nr XXX/251/18 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018rok. 2018-06-26 14:26:33
dokument Uchwała Nr XXIX/250/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego. 2018-04-04 13:16:49
dokument Uchwała Nr XXIX/249/18 w sprawie przyjęcia "Koncepcji integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług w dwóch obiektach na terenie Gminy Stare Bogaczowice w miejscowościach Chwaliszów i Struga" 2018-04-04 13:15:34
dokument Uchwała Nr XXIX/248/18 w sprawie ustanowienia roku 2018 - Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 2018-04-04 13:10:11
dokument Uchwała Nr XXIX/247/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stare Bogaczowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza. 2018-04-04 13:09:02
dokument Uchwała Nr XXIX/246/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2018-04-04 13:00:52
dokument . Uchwała Nr XXIX/245/18 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania Gminie Wałbrzych zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 2018-04-04 12:59:51
dokument Uchwała Nr XXIX/244/18 w sprawie podziału Gminy Stare Bogaczowice na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach 2018-04-04 12:59:01
dokument Uchwała Nr XXIX/243/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/132/09 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. 2018-04-04 12:57:46
dokument Uchwała Nr XXIX/242/18 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019. 2018-04-04 12:56:14
dokument Uchwała Nr XXIX/241/18 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok. 2018-04-04 12:41:00
dokument Uchwała Nr XXVIII/240/18 w sprawie zasad nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Stare Bogaczowice" 2018-03-06 14:20:20
dokument Uchwała Nr XXVIII/239/18 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. ?III GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE? 2018-03-06 14:17:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/238/18 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 2018-03-06 14:16:52
dokument Uchwała Nr XXVIII/237/18 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice? 2018-03-06 14:15:36
dokument Uchwała Nr XXVIII/236/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2018-03-06 14:14:37
dokument Uchwała Nr XXVIII/235/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2018-03-06 14:12:30
dokument Uchwała Nr XXVIII/234/18 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018 Na 2018-03-06 14:10:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/233/18 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice 2018-03-06 13:17:16
dokument Uchwała Nr XXVIII/232/18 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2018 2018-03-06 13:14:37
dokument Uchwała Nr XXVII/231/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2018-02-12 12:28:20
dokument Uchwała Nr XXVII/230/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2018-02-12 12:27:30
dokument Uchwała Nr XXVII/229/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice. 2018-02-12 12:26:38
dokument Uchwała Nr XXVII/228/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubomin 2018-02-12 12:25:04
dokument Uchwała Nr XXVII/227/17 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice 2018-02-12 12:23:24
dokument Uchwała Nr XXVII/226/18 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 2018-02-12 12:21:53
dokument Uchwała Nr XXVII/225/18 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stare Bogaczowice i nadania jej statutu 2018-02-12 12:21:10
dokument Uchwała Nr XXVII/224/18 w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok. 2018-02-12 12:18:45